Over MemmeTiid

Op deze pagina kun je alle informatie nalezen over de praktijk MemmeTiid: de praktijklocaties, het team, de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en het privacyreglement. 

Praktijklocaties

 

MemmeTiid is gevestigd in Drachten en Surhuisterveen.

 

Hoofdlocatie Drachten
Zuiderhogeweg 1
9203 ST Drachten

Er kan gratis geparkeerd worden zowel voor als achter de praktijk.

 

Locatie Surhuisterveen
It Vleckehûs
B.J. Schurerweg 14
9321 CE Surhuisterveen

Er kan gratis geparkeerd worden aan de zijkant van het pand. Is dit vol? Dan kan er geparkeerd worden bij de flat aan de Jan Binnenslaan, aan de overkant van de straat.
Let op: Je komt via Google Maps vaak op de Koop Kuipersweg uit, dit is een straat achter de B.J. Schurerweg. Het is aan te raden om in Google Maps “bibliotheek Surhuisterveen” in te vullen, zodat je op de B.J. Schurerweg uitkomt.

 

Openingstijden

Maandag: 8.00 – 21.00 uur
Dinsdag: 8.00 – 17.00 uur (Vanaf 8-11-2021 tot 21.00 uur)
Woensdag: 8.00 – 17.00 uur
Donderdag: 8.00 – 21.00 uur
Vrijdag: 8.00 – 17.00 uur

Overige tijden zijn in overleg.

MemmeTiid?

MemmeTiid is de Friese benaming voor MamaTijd.

Met de praktijk richten wij ons op (aanstaande) moeders. Het optimaal kunnen genieten van de zwanger- en/of het moederschap is ons belangrijkste doel wat we nastreven. Het is goed om tijd te nemen voor jezelf en om stil te staan bij deze bijzondere periode in je leven. En hier kunnen wij je op verschillende manieren bij ondersteunen.

Team

Binnen de praktijk zijn Jannie Postma, Hester Viëtor, Nynke Koster en Tanja Boomsma werkzaam. 

Jannie
Jannie Postma
Praktijkeigenaar
Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Geregistreerde bekkenoefentherapeut
Overig: dry needling; coccygodynie (stuitpijn); complete – eendaagse – individuele zwangerschapscursus; herstelcursus; babymassages; zwangerschaps- en mamamassages

Werkdagen: maandag (ochtend/middag/avond), dinsdag, donderdag en vrijdag (tot 14u)
Werklocatie: Surhuisterveen

 

 

Hester
Hester Viëtor
Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Geregistreerde bekkenoefentherapeut
Overig: dry needling; diastase; coccygodynie (stuitpijn); individuele zwangerschapscursus

Werkdagen: maandag (middag/avond), dinsdag en vrijdag
Werklocatie: Drachten

 

 

 

 

Nynke
Nynke Koster

Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Bekkenoefentherapeut i.o.
Overig: dry needling; coccygodynie (stuitpijn); medical taping; training totaal vitaal; zwangerschaps- en mamamassages

Werkdagen: Maandag, dinsdag (middag/avond), woensdag
Werklocatie: Drachten

Nynke is van 5-7-2021 t/m 7-11-2021 met zwangerschapsverlof.

 

 

 

 

Tanja
Tanja Boomsma
Fysiotherapeut
Geregistreerde bekkenfysiotherapeut i.o.
Overig: dry needling, behandeling nek/schouderklachten; zwangerschaps- en mamamassages

Werkdagen: woensdag, donderdag (middag/avond) en vrijdag
Werklocatie: Drachten en Surhuisterveen

Tips en Links

Hieronder vind je allerlei tips en links, welke wellicht handig voor jou kunnen zijn.

 

Social Media

Samenwerking / Netwerk

Handige informatie

 • Boek: Cecile Röst – Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap
 • Boek: Jeanette Godtschalk – Zwangere Zaken
 • Website: Informatie over bekken(bodem)
 • App: BekkenbodemOnline
 • App: Mama Moves
 • App: VGZ Mindfulness

Overig

Algemene voorwaarden

Hier lees je de algemene voorwaarden die gelden in de praktijk MemmeTiid. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bekkenoefentherapie, de zwangerschapscursus ZwangerTotaal, de zwangerschapscursus individueel, de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal, de zwangerschapsmassage en de cursus Babymassage.

1. Informatie

a. Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te vullen of door te bellen naar 06-49630323. Aanmelding voor de zwangerschapscursus ZwangerTotaal en de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal gaat via de externe site van ZwangerTotaal.

b. Wanneer je je hebt aangemeld via de website, zal er op werkdagen binnen 36 uur telefonisch contact met je worden opgenomen.

c. Na ontvangst van het aanmeldformulier of na de telefonische aanmelding is er een overeenkomst tot stand gekomen met de praktijk.

d. Mocht door overmacht aan de kant van de oefentherapeut de therapie, de massage of de cursus niet door kunnen gaan, dan is de praktijk gerechtigd de behandeling, massage of cursus te verschuiven, de locatie te wijziging of een vervang(st)er in te zetten. De praktijk is gerechtigd om de cursus te annuleren, met terugbetaling van de gemiste lessen.

e. Zowel de praktijk als de oefentherapeut zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of oplopen ten tijde van de behandelingen.

f. De informatie, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal, welke zijn verstrekt tijdens de therapie, massage of cursus of wat vermeld staat op deze website, is eigendom van de praktijk. Dit mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.

2. Kwaliteit

a. De oefentherapeut is lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

b. De oefentherapeut heeft een beroepsgeheim. De praktijk werkt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat jouw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

c. De praktijk heeft een klachtenregeling die geldt wanneer je een klacht hebt over de therapeut of over de gegeven behandeling.

3. Tarieven / vergoeding

a. Bekkenoefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van jouw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van het pakket hoeveel behandelingen je krijgt vergoed. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of het pakket is onvoldoende toereikend, komen de kosten voor jouw eigen rekening en ontvang je een factuur. De tarieven vind je op deze website. Wanneer je recht hebt op vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar, declareert de praktijk rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar.

b. De zwangerschapscursus ZwangerTotaal, de zwangerschapscursus individueel en de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal kunnen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar, mits je lichamelijke klachten ervaart. Wanneer je geen klachten ervaart, je niet aanvullend bent verzekerd of je hebt een onvoldoende toereikende aanvullende verzekering, komen de kosten voor jouw eigen rekening. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website. Soms kun je (een deel van) het cursusgeld terug vorderen van je zorgverzekeraar, afhankelijk wie jouw zorgverzekeraar is en welke pakket je hebt.

c. De zwangerschapsmassage en de cursus Babymassage wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website.

4. Betalingsvoorwaarden

a. Je bent betaling verschuldigd voor iedere behandeling bekkenoefentherapie, massage of bij inschrijving van een cursus.

b. Je dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de eerste behandeling of na aanmelding voor een massage of één van de cursussen.

c. Je kunt jouw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Een afspraak op maandag dien je de vrijdag daaraan voorafgaand voor 18.00 uur af te zeggen.

d. Wanneer je niet verschijnt op de afgesproken afspraak voor bekkenoefentherapie of de zwangerschapsmassage óf minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd hebt afgezegd, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

e. Indien de zorgverzekeraar de behandelingen of de cursus niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen voor eigen rekening. Je ontvangt hiervan een factuur per mail. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op verzoek kan ook de factuur toegestuurd worden per post.

f. Voor alle cursussen geldt dat je de cursus kosteloos kunt annuleren tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. In het geval van overmacht (bijvoorbeeld een miskraam), kan ontheffing worden verleend van (een deel van) het cursusgeld.

g. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeer je in verzuim na 31 dagen na factuurdatum.

h. Zodra je in verzuim verkeerd, is de oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor jouw rekening.

i. Indien je aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet je dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur doen. Dit kun je doen door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving te sturen aan de oefentherapeut.

j. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt e. genoemde termijn niet.

k. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen jou en de oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.

Surhuisterveen, 2020

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de geleverde zorg? Dan kun je onderstaande regeling volgen.

Maak de klacht bespreekbaar

Wanneer je ontevreden bent over de geleverde zorg, probeer dit dan eerst met mij te bespreken. Het is mogelijk dat ik niet weet dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Klachtenloket Paramedici

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici bied je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar de website van het Klachtenloket Paramedici voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Kom je er niet uit of heb je andere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket te benaderen:

 • via de mail: info@klachtenloketparamedici.nl
 • telefonisch: 030 – 310 09 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 12.30 uur)

Privacy Reglement

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat jouw (bekken)oefentherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor jouw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die jouw (bekken)oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij jouw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met jouw toestemming heeft opgevraagd. Een beperkt aantal gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit jouw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als jouw (bekken)oefentherapeut jouw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet je daarover geïnformeerd worden en is jouw toestemming nodig. Jouw toestemming is bijvoorbeeld nodig als jouw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Jouw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot jouw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van jouw gegevens

Jouw (bekken)oefentherapeut draagt er zorg voor dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Papieren dossiers liggen opgeborgen in een afgesloten kast. De digitale dossiers zijn dubbel beveiligd: de computer is beveiligd met een wachtwoord en vervolgens is het cliëntenadministratieprogramma Winmens ook beveiligd met een wachtwoord. Behandel- en eindverslagen worden via Zorgmail (een versleutelende/beveiligde verbinding) verstuurd. De rechtstreekse declaraties aan de zorgverzekeraars gebeuren via een beveiligde verbinding (Vecozo). De computer in de praktijk heeft beschermingssoftware.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat jouw (bekken)oefentherapeut de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat zij alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. Je kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van jou uitgaan. Daarover kun je met jouw (bekken)oefentherapeut afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift

Je hebt er recht op jouw gegevens in te zien en je kunt om een afschrift van jouw gegevens verzoeken. Jouw (bekken)oefentherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag zij een vergoeding vragen.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als je van mening bent dat de gegevens in jouw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kun je de (bekken)oefentherapeut vragen deze te corrigeren. Je kunt haar ook vragen een door jou afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Je krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan jouw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging

Je kunt jouw (bekken)oefentherapeut vragen (een deel van) jouw gegevens te vernietigen. Jouw (bekken)oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij zij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan jezelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Verwerkte persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • de gegevens over gezondheid worden gevraagd en in het dossier opgenomen voor de behandeling/therapie
 • het BSN-nummer voor rechtstreekse declaratie bij de zorgverzekeraars. Het BSN-nummer wordt via de beveiligde website www.vecozo.nl gecommuniceerd met de zorgverzekeraars. Om te kunnen declareren wordt ook een diagnose-code gebruikt.

Technische beveiligingsmaatregelen

 • Up to date virusscan
 • Unieke inlogcode en wachtwoord
 • Versleutelde email
 • Computer praktijk wordt alleen voor praktijk gebruikt

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • De praktijkruimte wordt, indien onbemand, altijd afgesloten
 • Documenten (papier en digitaal) mogen de praktijk niet verlaten
 • Vervallen papieren documenten worden op de juiste manier vernietigd
 • Dagelijkse back-up gegevens op beveiligde One Drive.

Contactpersoon

Je kunt jouw verzoeken en vragen richten aan de contactpersoon Functionaris voor de gegevensbescherming:

Jannie Postma
B.J. Schurerweg 14
9231 CE Surhuisterveen
06 – 49 63 03 23
info@bekken-oefentherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verleende toestemming

Tijdens de eerste afspraak krijg je een toestemmingsformulier mee. Behandeling kan alleen plaatsvinden wanneer je akkoord gaat met de zaken die hierop vermeld staan, o.a. over de verwerking van de persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie.

Over MemmeTiid

Op deze pagina kun je alle informatie nalezen over de praktijk MemmeTiid: de praktijklocaties, het team, de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en het privacyreglement. 

Praktijklocaties

MemmeTiid is gevestigd in Drachten en Surhuisterveen.

Hoofdlocatie Drachten
Zuiderhogeweg 1
9203 ST Drachten

Er kan gratis geparkeerd worden zowel voor als achter de praktijk.

Locatie Surhuisterveen
It Vleckehûs
B.J. Schurerweg 14
9321 CE Surhuisterveen

Er kan gratis geparkeerd worden aan de zijkant van het pand. Is dit vol? Dan kan er geparkeerd worden bij de flat aan de Jan Binnenslaan, aan de overkant van de straat.
Let op: Je komt via Google Maps vaak op de Koop Kuipersweg uit, dit is een straat achter de B.J. Schurerweg. Het is aan te raden om in Google Maps “bibliotheek Surhuisterveen” in te vullen, zodat je op de B.J. Schurerweg uitkomt.

Openingstijden

Maandag: 8.00 – 21.00 uur
Dinsdag: 8.00 – 17.00 uur (Vanaf 8-11-2021 tot 21.00 uur)
Woensdag: 8.00 – 17.00 uur
Donderdag: 8.00 – 21.00 uur
Vrijdag: 8.00 – 17.00 uur

Overige tijden zijn in overleg.

MemmeTiid?

MemmeTiid is de Friese benaming voor MamaTijd.

Met de praktijk richten wij ons op (aanstaande) moeders. Het optimaal kunnen genieten van de zwanger- en/of het moederschap is ons belangrijkste doel wat we nastreven. Het is goed om tijd te nemen voor jezelf en om stil te staan bij deze bijzondere periode in je leven. En hier kunnen wij je op verschillende manieren bij ondersteunen.

Team

Binnen de praktijk zijn Jannie Postma, Hester Viëtor, Nynke Koster en Tanja Boomsma werkzaam. 

Jannie
Jannie Postma
Praktijkeigenaar
Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Geregistreerde bekkenoefentherapeut
Overig: dry needling; coccygodynie (stuitpijn); complete – eendaagse – individuele zwangerschapscursus; herstelcursus; babymassages; zwangerschaps- en mamamassages

Werkdagen: maandag (ochtend/middag/avond), dinsdag, donderdag en vrijdag (tot 14u)
Werklocatie: Surhuisterveen

Hester
Hester Viëtor
Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Geregistreerde bekkenoefentherapeut
Overig: dry needling; diastase; coccygodynie (stuitpijn); individuele zwangerschapscursus

Werkdagen: maandag (middag/avond), dinsdag en vrijdag
Werklocatie: Drachten

Nynke
Nynke Koster

Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Bekkenoefentherapeut i.o.
Overig: dry needling; coccygodynie (stuitpijn); medical taping; training totaal vitaal; zwangerschaps- en mamamassages

Werkdagen: maandag, dinsdag (middag/avond), woensdag
Werklocatie: Drachten

Nynke is van 5-7-2021 t/m 7-11-2021 met zwangerschapsverlof.

Tanja
Tanja Boomsma
Fysiotherapeut
Geregistreerde bekkenfysiotherapeut i.o.
Overig: dry needling, behandeling nek/schouderklachten; zwangerschaps- en mamamassages

Werkdagen: woensdag, donderdag (middag/avond), vrijdag
Werklocatie: Drachten en Surhuisterveen

Algemene voorwaarden

Hier lees je de algemene voorwaarden die gelden in de praktijk MemmeTiid. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bekkenoefentherapie, de zwangerschapscursus ZwangerTotaal, de zwangerschapscursus individueel, de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal, de zwangerschapsmassage en de cursus Babymassage.

1. Informatie

a. Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te vullen of door te bellen naar 06-49630323. Aanmelding voor de zwangerschapscursus ZwangerTotaal en de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal gaat via de externe site van ZwangerTotaal.

b. Wanneer je je hebt aangemeld via de website, zal er op werkdagen binnen 36 uur telefonisch contact met je worden opgenomen.

c. Na ontvangst van het aanmeldformulier of na de telefonische aanmelding is er een overeenkomst tot stand gekomen met de praktijk.

d. Mocht door overmacht aan de kant van de oefentherapeut de therapie, de massage of de cursus niet door kunnen gaan, dan is de praktijk gerechtigd de behandeling, massage of cursus te verschuiven, de locatie te wijziging of een vervang(st)er in te zetten. De praktijk is gerechtigd om de cursus te annuleren, met terugbetaling van de gemiste lessen.

e. Zowel de praktijk als de oefentherapeut zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of oplopen ten tijde van de behandelingen.

f. De informatie, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal, welke zijn verstrekt tijdens de therapie, massage of cursus of wat vermeld staat op deze website, is eigendom van de praktijk. Dit mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.

2. Kwaliteit

a. De oefentherapeut is lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

b. De oefentherapeut heeft een beroepsgeheim. De praktijk werkt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat jouw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

c. De praktijk heeft een klachtenregeling die geldt wanneer je een klacht hebt over de therapeut of over de gegeven behandeling.

3. Tarieven / vergoeding

a. Bekkenoefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van jouw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van het pakket hoeveel behandelingen je krijgt vergoed. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of het pakket is onvoldoende toereikend, komen de kosten voor jouw eigen rekening en ontvang je een factuur. De tarieven vind je op deze website. Wanneer je recht hebt op vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar, declareert de praktijk rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar.

b. De zwangerschapscursus ZwangerTotaal, de zwangerschapscursus individueel en de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal kunnen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar, mits je lichamelijke klachten ervaart. Wanneer je geen klachten ervaart, je niet aanvullend bent verzekerd of je hebt een onvoldoende toereikende aanvullende verzekering, komen de kosten voor jouw eigen rekening. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website. Soms kun je (een deel van) het cursusgeld terug vorderen van je zorgverzekeraar, afhankelijk wie jouw zorgverzekeraar is en welke pakket je hebt.

c. De zwangerschapsmassage en de cursus Babymassage wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website.

4. Betalingsvoorwaarden

a. Je bent betaling verschuldigd voor iedere behandeling bekkenoefentherapie, massage of bij inschrijving van een cursus.

b. Je dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de eerste behandeling of na aanmelding voor een massage of één van de cursussen.

c. Je kunt jouw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Een afspraak op maandag dien je de vrijdag daaraan voorafgaand voor 18.00 uur af te zeggen.

d. Wanneer je niet verschijnt op de afgesproken afspraak voor bekkenoefentherapie of de zwangerschapsmassage óf minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd hebt afgezegd, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

e. Indien de zorgverzekeraar de behandelingen of de cursus niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen voor eigen rekening. Je ontvangt hiervan een factuur per mail. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op verzoek kan ook de factuur toegestuurd worden per post.

f. Voor alle cursussen geldt dat je de cursus kosteloos kunt annuleren tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. In het geval van overmacht (bijvoorbeeld een miskraam), kan ontheffing worden verleend van (een deel van) het cursusgeld.

g. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeer je in verzuim na 31 dagen na factuurdatum.

h. Zodra je in verzuim verkeerd, is de oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor jouw rekening.

i. Indien je aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet je dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur doen. Dit kun je doen door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving te sturen aan de oefentherapeut.

j. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt e. genoemde termijn niet.

k. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen jou en de oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.

Surhuisterveen, 2020

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de geleverde zorg? Dan kun je onderstaande regeling volgen.

Maak de klacht bespreekbaar

Wanneer je ontevreden bent over de geleverde zorg, probeer dit dan eerst met mij te bespreken. Het is mogelijk dat ik niet weet dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Klachtenloket Paramedici

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici bied je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar de website van het Klachtenloket Paramedici voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Kom je er niet uit of heb je andere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket te benaderen:

 • via de mail: info@klachtenloketparamedici.nl
 • telefonisch: 030 – 310 09 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 12.30 uur)

Privacy Reglement

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat jouw (bekken)oefentherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor jouw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die jouw (bekken)oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij jouw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met jouw toestemming heeft opgevraagd. Een beperkt aantal gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit jouw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als jouw (bekken)oefentherapeut jouw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet je daarover geïnformeerd worden en is jouw toestemming nodig. Jouw toestemming is bijvoorbeeld nodig als jouw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Jouw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot jouw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van jouw gegevens

Jouw (bekken)oefentherapeut draagt er zorg voor dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Papieren dossiers liggen opgeborgen in een afgesloten kast. De digitale dossiers zijn dubbel beveiligd: de computer is beveiligd met een wachtwoord en vervolgens is het cliëntenadministratieprogramma Winmens ook beveiligd met een wachtwoord. Behandel- en eindverslagen worden via Zorgmail (een versleutelende/beveiligde verbinding) verstuurd. De rechtstreekse declaraties aan de zorgverzekeraars gebeuren via een beveiligde verbinding (Vecozo). De computer in de praktijk heeft beschermingssoftware.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat jouw (bekken)oefentherapeut de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat zij alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. Je kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van jou uitgaan. Daarover kun je met jouw (bekken)oefentherapeut afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift

Je hebt er recht op jouw gegevens in te zien en je kunt om een afschrift van jouw gegevens verzoeken. Jouw (bekken)oefentherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag zij een vergoeding vragen.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als je van mening bent dat de gegevens in jouw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kun je de (bekken)oefentherapeut vragen deze te corrigeren. Je kunt haar ook vragen een door jou afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Je krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan jouw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging

Je kunt jouw (bekken)oefentherapeut vragen (een deel van) jouw gegevens te vernietigen. Jouw (bekken)oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij zij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan jezelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Verwerkte persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • de gegevens over gezondheid worden gevraagd en in het dossier opgenomen voor de behandeling/therapie
 • het BSN-nummer voor rechtstreekse declaratie bij de zorgverzekeraars. Het BSN-nummer wordt via de beveiligde website www.vecozo.nl gecommuniceerd met de zorgverzekeraars. Om te kunnen declareren wordt ook een diagnose-code gebruikt.

Technische beveiligingsmaatregelen

 • Up to date virusscan
 • Unieke inlogcode en wachtwoord
 • Versleutelde email
 • Computer praktijk wordt alleen voor praktijk gebruikt

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • De praktijkruimte wordt, indien onbemand, altijd afgesloten
 • Documenten (papier en digitaal) mogen de praktijk niet verlaten
 • Vervallen papieren documenten worden op de juiste manier vernietigd
 • Dagelijkse back-up gegevens op beveiligde One Drive.

Contactpersoon

Je kunt jouw verzoeken en vragen richten aan de contactpersoon Functionaris voor de gegevensbescherming:

Jannie Postma
B.J. Schurerweg 14
9231 CE Surhuisterveen
06 – 49 63 03 23
info@bekken-oefentherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verleende toestemming

Tijdens de eerste afspraak krijg je een toestemmingsformulier mee. Behandeling kan alleen plaatsvinden wanneer je akkoord gaat met de zaken die hierop vermeld staan, o.a. over de verwerking van de persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie.

Drachten

Zuiderhogeweg 1 

Locatie Drachten

Surhuisterveen

B.J. Schurerweg 14

B.J. Schurerweg