Privacy

Privacy

Privacy

Hier lees je het Privacy Reglement die geldt in onze praktijk MemmeTiid. 

 

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat jouw (bekken)oefentherapeut /fysiotherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor jouw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die jouw (bekken)oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij jouw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met jouw toestemming heeft opgevraagd. Een beperkt aantal gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit jouw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als jouw (bekken)oefentherapeut /fysiotherapeut jouw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet je daarover geïnformeerd worden en is jouw toestemming nodig. Jouw toestemming is bijvoorbeeld nodig als jouw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Jouw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot jouw persoon herleidbaar zijn.

 

Beveiliging van jouw gegevens

Jouw (bekken)oefentherapeut /fysiotherapeut draagt er zorg voor dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Papieren dossiers liggen opgeborgen in een afgesloten kast. De digitale dossiers zijn dubbel beveiligd: de computer is beveiligd met een wachtwoord en vervolgens is het cliëntenadministratieprogramma Winmens ook beveiligd met een wachtwoord. Behandel- en eindverslagen worden via Zorgmail (een versleutelende/beveiligde verbinding) verstuurd. De rechtstreekse declaraties aan de zorgverzekeraars gebeuren via een beveiligde verbinding (Vecozo). De computer in de praktijk heeft beschermingssoftware.

 

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat jouw (bekken)oefentherapeut /fysiotherapeut de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat zij alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. Je kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van jou uitgaan. Daarover kun je met jouw (bekken)oefentherapeut / fysiotherapeut afspraken maken.

 

Recht op inzage en afschrift

Je hebt er recht op jouw gegevens in te zien en je kunt om een afschrift van jouw gegevens verzoeken. Jouw (bekken)oefentherapeut / fysiotherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag zij een vergoeding vragen.

 

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als je van mening bent dat de gegevens in jouw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kun je de (bekken)oefentherapeut / fysiotherapeut vragen deze te corrigeren. Je kunt haar ook vragen een door jou afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Je krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan jouw verzoek wordt voldaan.

 

Recht op verwijdering en vernietiging

Je kunt jouw (bekken)oefentherapeut /fysiotherapeut vragen (een deel van) jouw gegevens te vernietigen. Jouw (bekken)oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij zij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan jezelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

  • de gegevens over gezondheid worden gevraagd en in het dossier opgenomen voor de behandeling/therapie
  • het BSN-nummer voor rechtstreekse declaratie bij de zorgverzekeraars. Het BSN-nummer wordt via de beveiligde website www.vecozo.nl gecommuniceerd met de zorgverzekeraars. Om te kunnen declareren wordt ook een diagnose-code gebruikt.

 

Technische beveiligingsmaatregelen

  • Up to date virusscan
  • Unieke inlogcode en wachtwoord
  • Versleutelde email
  • Computer praktijk wordt alleen voor praktijk gebruikt


Organisatorische beveiligingsmaatregelen

  • De praktijkruimte wordt, indien onbemand, altijd afgesloten
  • Documenten (papier en digitaal) mogen de praktijk niet verlaten
  • Vervallen papieren documenten worden op de juiste manier vernietigd
  • Dagelijkse back-up gegevens op beveiligde One Drive.


Contactpersoon

Je kunt jouw verzoeken en vragen richten aan de contactpersoon Functionaris voor de gegevensbescherming:

Jannie Postma
B.J. Schurerweg 2
9231 CE Surhuisterveen
06 – 49 63 03 23
info @ bekken-oefentherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Verleende toestemming

Tijdens de eerste afspraak krijg je een toestemmingsformulier mee. Behandeling kan alleen plaatsvinden wanneer je akkoord gaat met de zaken die hierop vermeld staan, o.a. over de verwerking van de persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie.